Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี
 

 

 

4 ธันวาคม 2558

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

26 สิงหาคม 2558

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

26 สิงหาคม 2558

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 

วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิโรงเรียน
เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครู
จากนั้นจึงเริ่มพิธีไว้ครูตามลำดับ โดยท่านผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้เจิมหนังสือหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียนทุกคน

ดูรูปเพิ่มเติม

โรงเรียนปลอดเหล้าบุหรี่
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ร่วมกันจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ด้วยคำสอนของพ่อ สร้างพลเมืองดีมีคุณธรรม โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทและกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภายในกิจกรรมนั้นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอบายมุข

ดูรูปเพิ่มเติม

เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรูปเพิ่มเติม

วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
วันที่ 7 มิถุนายน เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน นำโดยท่านผอ.สมพงษ์ แสนสำโรงและคณะครูจำนวน 4 คน และนำนักเรียนเข้าร่วมงานสหกรณ์โรงเรียน
จำนวน 8 คนและได้เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาด้านสหกรณ์ในระดับประถมศึกษา
จำนวน 2 คน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนของ สพป.ชม.เขต 1

ดูรูปเพิ่มเติม

ตรวจเช็คระบบ Network ภายในโรงเรียน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้เข้ารับการตรวจเช็คระบบ LAN ภายในโรงเรียนจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 โดยมีนายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผอ.สพป.ชม.1 และคณะเป็นผู้มาทำการตรวจเช็ค
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ รวมถึงการวางระบบใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีระบบใหม่ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดูรูปเพิ่มเติม

วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำโดย ผอ.สมพงษ์ แสนสำโรงและคณะครู ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่บริเวณพิธี ที่จะใช้สำหรับการแข่งขันประกวดในรายการต่างๆ และได้เข้าร่วมงานในวันพิธีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ดูรูปเพิ่มเติม

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ยินดีต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559สำหรับปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆไว้มากมายสำหรับนักเรียน เพื่อเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกๆด้าน อาทิ เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งวันนี้ได้ให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก

ดูรูปเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 3 เมษายน 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดการประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆ รวมถึงการสรุปงานและกิจกรรมที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2558 อีกด้วย

ดูรูปเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด
วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำโดย
ผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง และคณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดโครงการทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจัดหวักขึ้น โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวนทั้งสิ้น 42 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ เช่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เขาวัง ทะเลชะอำ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ดูรูปเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
วันที่ 2 มีนาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ขึ้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นำโดยท่านผอ.สมพงษ์ แสนสำโรงและคณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่โดยได้ไปศึกษา
กับแหล่งการเรียนรู้สถานที่จริง

ดูรูปเพิ่มเติม

เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งและเริ่มปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้สมัครจำนวน 8 คนด้วยกัน และให้ทำการคัดเลือกโดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นรวมถึงคณะครูทุกคน มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพื่อหาเสียงส่วนมากในการคัดเลือกประธานนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนอีกด้วย

ดูรูปเพิ่มเติม

อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ออน ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมรวมใจ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 โดยได้รับเกียรติ์จากนายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ รองผอ.สพป.เขต 1เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คือ ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผอ.โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
ดูรูปเพิ่มเติม

จุดประกายสมอง สำนึกรักการอ่าน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ร่วมกับอีก 4 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
- โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา
- โรงเรียนวัดเปาสามขา
- โรงเรียนบ้านออนหลวย
ได้จัดกิจกรรมจุดประกายสมองให้นักเรียนสำนึกรักการอ่าน โดยได้รับเชิญวิทยากรที่มาจุดประกายให้กับเด็กๆคือ คุณพัชรี ตันอรรถนาวิน
ดูรูปเพิ่มเติม

 
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.