ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี 

 

 

 

14 ธันวาคม 2559

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา สอบราคาจ้างการก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว
แบบ สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

1 ธันวาคม 2559

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 2 เมษายน 2560 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีกล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของการมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จำนวน 40 เครื่อง จากนั้นจึงเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองโดยผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง และฝ่ายบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย

ดูรูปเพิ่มเติม

รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง จากกองบิน 41
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง จากกองบิน 41

ดูรูปเพิ่มเติม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและอำลาสถาบันประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
และอำลาสถาบันแด่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เป็นประธานในพิธี

ดูรูปเพิ่มเติม

นำเสนอโรงเรียนประชารัฐ
นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้เข้านำเสนอโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้กับประธาน CEO บริษัท True Corporation

ดูรูปเพิ่มเติม

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำโดย ผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง และคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทัศนศึกษาตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 โดยได้นำนักเรียนไปเคารพพระบรมศพฯ จากนั้นจึงไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ ที่จังหวัดระยอง สัตหีบ ชลบุรี และกลับมาถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ
ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559

ดูรูปเพิ่มเติม

ประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ
วันที่ 15 มีนาคม 2560 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เข้ารับการประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ

ดูรูปเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับดร.อุบล เล่นวารี
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ยินดีต้อนรับ ดร.อุบล เล่นวารี อดีตที่ปรึกษา ระดับ 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้คิดริเริ่มโครงการเพชรยอดมงกุฎ และคณะที่ได้มาเยี่ยมเยือนและเป็นขวัญกำลังใจ
ให้กับคณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 

ดูรูปเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำรวจข้อมูล
วันที่ 9 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำรวจข้อมูลจากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และให้สอดคล้องกับบริบทของทางโรงเรียน

ดูรูปเพิ่มเติม

ต้อนรับพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำโดยนายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 พร้อมกับคณะครูและนักเรียนทุกคน
เข้าต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ที่ได้มาปฏิบัติราชการ ณ อำเภอแม่ออน

ดูรูปเพิ่มเติม

นำเสนอโครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำโดยนายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ครูพายัพ แก้วฝั้น และครูธีร์นริศวร์ ปราจันทร์
นำตัวแทนนักเรียน 6คนเข้าร่วมการประชุมเสนอผลการดำเนินงานโครงการ
จัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม

รับบริจาคพรมจากคุณประภาท วิริยะประจักรกุล
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ขอขอบคุณ คุณประภาท วิริยะประจักรกุล ที่ได้บริจาคพรมปูพื้นเป็นจำนวน 300 ตารางเมตร ให้กับโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

ดูรูปเพิ่มเติม

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษานอกสถานที่
ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม

งานไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปีพุทธศักราช 2560
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 คน ได้เข้าร่วมเดินขบวนและร่วมแสดงในชุดฟ้อนขันดอกต่อหน้าประธานในพิธี ซึ่งเป็นตัวแทนของอำเภอแม่ออน ในชุดการแสดงดังกล่าวนักเรียนได้รับการฝึก
จากครูอมลสิริ พีรชนะพัฒน์

ดูรูปเพิ่มเติม

วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2560
คณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำโดยนายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เข้าร่วมงานวันครูประจำปีพ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ดูรูปเพิ่มเติม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560
วันที่ 14 มกราคม 2560 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำนักเรียนเข้าร่วมงานและเข้าร่วมการแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตัวบลบ้านสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในอำเภอแม่ออน

ดูรูปเพิ่มเติม

กศน.จัดกีฬาต้านภัยยาเสพติด 8 มกราคม 2560
วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ออน ได้จัดกีฬาต่อต้านยาเสพติด โดยใช้สนามกีฬาโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เป็นที่จัดจัดกิจกรรม

ดูรูปเพิ่มเติม

เข้าค่ายลูกเสือ 28 - 30 ธันวาคม 2559
กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 และโรงเรียนวัดเปาสามขา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28– 30 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ. เชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง
วันที่ 13 - 14 นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
และคณะครูบางส่วนนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยกัน 3 รายการ คือการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองแดง และการสร้างภาพปะติดได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองแดง
ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 นี้ จัดขึ้นที่จังหวัดลำปาง
ดูรูปเพิ่มเติม

นิทรรศการ 40 ปีโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง
วันที่ 11 ธันวาคม ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานราชการของตำบลบ้านสหกรณ์ จัดนิทรรศการ 40 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ณ สนามหน้าโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด
ดูรูปเพิ่มเติม

เข้าร่วมงาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา"
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 45 คน และมีครูผู้ควบคุมจำนวน 3 คน ได้เข้าร่วมงาน"แอ่วเฮือน เยือนผญา" พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา ซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม

วันวชิราวุธประจำปีการศึกษา 2559
กองลูกเสือโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำโดยนายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ พระราชทานกำเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พฤศจิกายน 2559
ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี
และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
พร้อมกันทั่วประเทศ

ดูรูปเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการเขตฯ พบปะพูดคุยกับโรงเรียนแม่เหล็ก
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 พร้อมคณะ
ได้เข้ามาติดตามเยี่ยมชมการควบรวมโรงเรียนแม่เหล็กระหว่าง โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา
มายังโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 พร้อมกับพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจ
ถึงเหตุผลของการที่ต้องควบรวมโรงเรียนแม่เหล็ก
พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยจากทางผู้ปกครองทุกประการ
ดูรูปเพิ่มเติม

เปิดป้ายอาคารเรียนเรียนหลังใหม่ อาคารสปช.105/29
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดงานพิธีทำบุญเปิดป้ายขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ และงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีนายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน โดยมีนายนายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 กล่าวรายงาน
ดูรูปเพิ่มเติม

สำรวจเครือข่าย Network ภายในโรงเรียน
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 บริษัททรูคอร์เปอเรชัน ได้เข้ามาสำรวจเครือข่ายเน็ตเวิร์คภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อพัฒนาให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ดูรูปเพิ่มเติม

วันปิยมหาราชประจำปีพุทธศักราช 2559
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 คณะครูโรงเรียนหมู่บ้่านสหกรณ์ 2 นำโดยนายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เข้าร่วมงานวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ออน

ดูรูปเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2559
วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2559 
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ประชุมผู้ปกครองทุกท่านในเวลา 9.00น.
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
1. รับผลการเรียนของนักเรียน
2. หารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559
3. หารือการทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่
ดูรูปเพิ่มเติม

งานมุทิตา กษิณาลัย ครูอำเภอแม่ออน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ออน ได้ร่วมกันจัดงานมุทิตา กษิณาลัย ให้กับครูผู้เกษียณอายุอำเภอแม่ออน ซึ่งมีด้วยกัน 8 ท่าน

ดูรูปเพิ่มเติม

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพืนที่การศึกษา
วันที่ 25 กันยายน 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 จำนวน 18 รายการ และได้รับรางวันชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับภาคเหนือด้วยกัน 3 รายการ

ดูรูปเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.หนองบัวลำภูเขต 2
วันที่ 9 กันยายน 2559
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โดยมีนายพรชัย โพคันโย 
ผอ.สำนักงานเขต สพป.หนองบัวลำภูเขต 2
พร้อมคณะจำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานภายในโรงเรียน
ดูรูปเพิ่มเติม

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับอำเภอแม่ออน
วันที่ 9 กันยายน 2559
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เป็นเจ้าของสถานที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ในระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ออน
และร่วมกันต้อนรับเหล่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างดี

ดูรูปเพิ่มเติม

โรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 2 กันยายน 2559
คณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ร่วมกันจัดคิดกรรมและเกมต่างๆ ให้กับนักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะระหว่างคุณธรรมและจริยธรรมได้

ดูรูปเพิ่มเติม

นำเสนอโรงเรียนดีประจำตำบล
วันที่ 27 สิงหาคม 2559 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เข้าร่วมการแสดงผลงานและจัดนิทรรศการโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

ดูรูปเพิ่มเติม

รับการเยี่ยมชมจากผู้ประสานงานครูดีของแผ่นดิน
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้รับการเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาจากผู้ประสานงานของจังหวัดในเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

ดูรูปเพิ่มเติม

รับรางวัลประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ SCQA
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2559 นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม SYMPOSIUM โรงเรียนมาตรฐานสากล และขึ้นรับรางวัลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับ SCQA ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมบูรณาการค่ายวิชาการ และแสดงผลงาน IS ของนักเรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการค่ายวิชาการ และแสดงผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน โดยภายในกิจกรรมจะมีการจัดบูทตั้งแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 และจัดแสดงบูทเกี่ยวกับโครงงานขนมไทยชวนชิม ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนที่ได้ทำกันเอง 
นอกจากนี้คณะครูทุกท่านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรม อุ๊ยสอนหลาน บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น2559
วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ร่วมกันจัดกิจกรรม อุ๊ยสอนหลาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้นักเรียนเข้าเรียนตามฐานการเรียนรู้แต่ละฐาน ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ การสานตะกร้าไข่ การทำดอกไม้จากใบเตย การทำบายศรีปากชาม และขนมไทย โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง

ดูรูปเพิ่มเติม

เดินรณรงค์ประชามติ 2559
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 
นำโดยนายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการเดินรนณรงค์ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองในการออกเสียงประชามติ

ดูรูปเพิ่มเติม

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.