ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี
นางสาวนริศรา ปันอินทร์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เรื่อง โครงสร้างพืช
ห้องเรียนออนไลน์ by ครูนิว
เว็บไซต์ผลงานนักเรียน
อาเซียน 1
อาเซียน 2
อาเซียน 3
วันลอยกระทง
เศรษฐกิจพอเพียง
อาเซียน - ด.ช.ณัฐพงศ์ ธิโสภา
ประเพณีไทย

 

 


25 - 26 มิุ.ย. 2557
การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนอำเภอแม่ออน โซนล่าง
26 มิ.ย. 2557
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
3 ก.ค. 2557
การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนอำเภอแม่ออน
จัดโดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ออน
19 ก.ค. 2557
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอำเภอแม่ออน ประำจำปีการศึกษา 2557

 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 
 นายชูศักดิ์ ทองนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

"โรงเรียนของประชาชน"
"เราจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม"

 
พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิโรงเรียน และพิธีไหว้ครู ประำจำปี 2557
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้นำคณะครู และนักเรียนทำพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ทุกคน และในเวลา 10.00 น. ได้ประกอบพิธีุไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู และ รำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการใหดูรูปเพิ่มเติม

การถวายผ้าป่าสามัคคี
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 คณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้นำนักเรียนร่วมถวายผ้าป่าในพิธีสรงน้ำพระ ณ วัดสหกรณ์ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยการถวายผ้าป่าในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนเรียนรู้การให้ทาน บริจาค และเป็นการร่วมพัฒนาวัด ดูรูปเพิ่มเติม

พิธีรับมอบจักรยานโครงการจักรยานเพื่อน้อง
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 คุณครูนิภาภัทร์ ดวงแก้ว ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้น ป.4 - 6 จำนวน 5 คน รับมอบจักรยานตามโครงการจักรยานเพื่อน้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอแม่ออน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ปั่นไปโรงเรียน ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้กฎจราจร
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 สถานีตำรวจภูธรแม่ออน ได้จัดกิจกรรมโครงการอาสาจราจรขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน แก่นักเรียนชั้นป.4 - 6 โดยโครงการนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร และตระหนักถึงโทษของการไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร ดูรูปเพิ่มเติม
 
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.