Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี 

 

 

 

10 พฤศจิกายน 2560

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

17 ตุลาคม 2560

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 การจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมอุโมงค์ผัก
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

6 ตุลาคม 2560

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

22 กันยายน 2560

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

22 กันยายน 2560

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - Bidding)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

14 ธันวาคม 2559

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา สอบราคาจ้างการก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว
แบบ สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

1 ธันวาคม 2559

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

ประชาสัมพันธ์จาก Facebook ของทางโรงเรียน
 

รับการประเมินและติดตามโครงการครูดีของแผ่นดิน 19 มิถุนายน 2560 
กลุ่มครูดีศรีสหกรณ์ 2 เข้ารับการประเมินสภาพจริงจากคณะกรรมการมูลนิธีครูดีของแผ่นดิน

ดูรูปเพิ่มเติม

ประเมินโรงเรียนคุณธรรม 19 มิถุนายน 2560
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม

ดูรูปเพิ่มเติม

วันครู ประจำปีการศึกษา 2560 
นักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมอนุรักษ์ดินและแหล่งต้นน้ำ 11 มิถุนายน 2560
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำโดยผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง และคณะครูทุกท่าน และตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดินและแหล่งต้นน้ำ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ โดยมีนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอแม่ออน เป็นประธาน

ดูรูปเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 9 มิถุนายน 2560 
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะครูโรงเรียนหู่บ้านสหกรณ์ 2 นำโดยนายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนคุณธรรม ที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ดูรูปเพิ่มเติม

วันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน 2560
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงจิราภา ลุงทูล และเด็หญิงอทิตยา เรือนคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสหกรณ์นักเรียน

ดูรูปเพิ่มเติม

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 60
วันที่31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมเดินขบวนรนณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานอื่นของตำบลบ้านสหกรณ์

ดูรูปเพิ่มเติม

วันสุขบัญญัติแห่งชาติ 30 พค 60
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็นฐานกิจกรรม 10 ฐาน ตามสุขบัติทั้ง 10 ข้อ จากนั้นให้นักเรยนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ และให้ออกมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน

ดูรูปเพิ่มเติม

ทำบุญบ้านพักครูหลังใหม่ 28 พค 60
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้นิมนต์พระสงฆ์เพื่อทำบุญขึ้นบ้านพักครูหลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

ดูรูปเพิ่มเติม

เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เปิดเรียนวันแรกในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรูปเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 2 เมษายน 2560 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีกล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของการมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จำนวน 40 เครื่อง จากนั้นจึงเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองโดยผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง และฝ่ายบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย

ดูรูปเพิ่มเติม

รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง จากกองบิน 41
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง จากกองบิน 41

ดูรูปเพิ่มเติม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและอำลาสถาบันประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
และอำลาสถาบันแด่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เป็นประธานในพิธี

ดูรูปเพิ่มเติม

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.