ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี
นางสาวนริศรา ปันอินทร์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เรื่อง โครงสร้างพืช
ห้องเรียนออนไลน์ by ครูนิว
เว็บไซต์ผลงานนักเรียน
อาเซียน 1
อาเซียน 2
อาเซียน 3
วันลอยกระทง
เศรษฐกิจพอเพียง
อาเซียน - ด.ช.ณัฐพงศ์ ธิโสภา
ประเพณีไทย

 

 

 

4 ธันวาคม 2558

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

26 สิงหาคม 2558

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

26 สิงหาคม 2558

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 3 เมษายน 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดการประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆ รวมถึงการสรุปงานและกิจกรรมที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2558 อีกด้วย

ดูรูปเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด
วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำโดย
ผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง และคณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดโครงการทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจัดหวักขึ้น โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวนทั้งสิ้น 42 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ เช่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เขาวัง ทะเลชะอำ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ดูรูปเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
วันที่ 2 มีนาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ขึ้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นำโดยท่านผอ.สมพงษ์ แสนสำโรงและคณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่โดยได้ไปศึกษา
กับแหล่งการเรียนรู้สถานที่จริง

ดูรูปเพิ่มเติม

เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งและเริ่มปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้สมัครจำนวน 8 คนด้วยกัน และให้ทำการคัดเลือกโดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นรวมถึงคณะครูทุกคน มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพื่อหาเสียงส่วนมากในการคัดเลือกประธานนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนอีกด้วย

ดูรูปเพิ่มเติม

อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ออน ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมรวมใจ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 โดยได้รับเกียรติ์จากนายเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ รองผอ.สพป.เขต 1เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คือ ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผอ.โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
ดูรูปเพิ่มเติม

จุดประกายสมอง สำนึกรักการอ่าน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ร่วมกับอีก 4 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
- โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา
- โรงเรียนวัดเปาสามขา
- โรงเรียนบ้านออนหลวย
ได้จัดกิจกรรมจุดประกายสมองให้นักเรียนสำนึกรักการอ่าน โดยได้รับเชิญวิทยากรที่มาจุดประกายให้กับเด็กๆคือ คุณพัชรี ตันอรรถนาวิน
ดูรูปเพิ่มเติม

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษา จากประเทศเกาหลี ได้มาทำกิจกรรมต่างๆมากมาย
ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

ดูรูปเพิ่มเติม

อบรมเกษตรอินทรีย์ 28 มกราคม 2559
วันที่ 29 มกราคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
นำโดยผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง,ครูพายัพ แก้วฝั้น และครูธีร์นริศวร์ ปราจันทร์ ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 5 จำนวน 40 คน เข้าร่วมการอบรมเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะนำมาปฏิบัติในพื้นที่ของโรงเรียนของเรา
ดูรูปเพิ่มเติม

วันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2559
วันที่ 9 มกราคม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้เข้าร่วมงานที่จัดขึ้น
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์และได้ส่งชุดการแสดงของนักเรียน
ในทุกระดับชั้น โดยทุกการแสดงได้ฝึกซ้อมโดย
นางสาววรชนก วรรคาวิสันต์นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
จากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
ดูรูปเพิ่มเติม

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้นำนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี จำนวน 75 คน ณ ค่ายลูกเสือห้วยแก้ว โดยได้เข้าร่วมพร้อมกันอีกสามโรงเรียนคือ
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โรงเรียนวัดเปาสามขา และโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา

ดูรูปเพิ่มเติม

วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช 2559 โดยมีกิจกรรมและการเล่นเกมต่างๆมากมาย และมีการแลกของขวัญทั้งนักเรียนและคณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

ดูรูปเพิ่มเติม

หน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศบริการประชาชน
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ยินดีต้อนรับ พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
นำคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ รอง ผบ.บน.41(2) มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย
อาทิ เช่น การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ,การบริการด้านการตัดผม
ชาย - หญิง,สถานีซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมเรยีนาเชลีวิทยาลัยเยี่ยมเพื่อนรัก 22 ธันวาคม 2558
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ได้มาจัดกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักให้กับนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ทุกคน ภายในกิจกรรมมีฐานกิจกรรม และมีเกมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเล่น ซึ่งมีของรางวัลและของขวัญต่างๆมากมาย ที่มามอบให้กับนักเรียนทุกคน

ดูรูปเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายลูกเสือ
บรรยากาศในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 - 6
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงนี้ ณ ค่ายลูกเสือห้วยแก้ว
การฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
นักเรียนทุกคนก็ได้รับความสนุกสนานในการทำอาหารเช่นเดียวกัน

ดูรูปเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.เขตฯ เชียงใหม่เขต 1
วันที่ 13 ธันวาคม 2558 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบาย "ผอ. พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา" อำเภอแม่ออน โดยได้รับการต้อนรับจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพอำเภอแม่ออน เป็นอย่างดี

ดูรูปเพิ่มเติม

5 ธันวามหาราชา
วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 โดยคณะครูและตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและ
ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช
ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ออน

ดูรูปเพิ่มเติม

วันยีเป็งและวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดกิจกรรมบูรณาการให้แก่นักเรียนทุกคน เนื่องในวันยี่เป็งและวันลอยกระทง
ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การทำโคมลอย,โคมแขวน,ซุ้มประตูป่าและการทำปางประทีป โดยจะให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ

ดูรูปเพิ่มเติม

นักศึกษาจากประเทศออสเตเรีย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากประเทศออสเตเรีย ที่ร่วมกันมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
ทางโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน

ดูรูปเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียนทักทายนักเรียนวันแรก
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง ได้พบปะพูดคุยกันนักเรียนวันแรก
หลังจากที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

ดูรูปเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายสมพงษ์ แสนสำโรง ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนแม่อ่างขาง สพป.ชม.เขต 5
ทางโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง
และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาโรงเรียนของเราให้พัฒนาและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดูรูปเพิ่มเติม

 
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.