Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี
 

 

 

4 ธันวาคม 2558

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

26 สิงหาคม 2558

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

26 สิงหาคม 2558

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 

อบรมเกษตร ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ร่วมกับคณะครูอีก 2 ท่าน ได้นำตัวแทนของประชาชนในชุมชน จำนวน 15 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.แม่เหียะ เพื่อไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชในลักษณะต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อภายในโรงเรียน และภายในชุมชนของตนเอง
ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 คณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ร่วมกันจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยให้นักเรียนทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเช่น การคัดแยกขยะ เพื่อนำไปสู่หลัก 5R การเลือกรับประทานอาหารให้ถูกหลักสุขอนามัย เป็นต้น
ดูรูปเพิ่มเติม

ค่ายภาษาอังกฤษ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา
ดูรูปเพิ่มเติม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนลูกเสือและพิธีสวนสนาม
พิธีทบทวนคำปฏิญานและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี
ซึ่งในปีนี้ ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห มู่บ้านสหกรณ์ 2 ร่วมกันจัดกิจกรรมวัยใส ต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่ว มในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติด และในช่วงบ่ายได้นำนักเรียน เข้าร่วมเดินขบวนและเข้าร่ว มงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
ดูรูปเพิ่มเติม

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมป ลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย โดยความร่วมมือของนายอำเภอแ ม่ออนและน้ำพุร้อนสันกำแพง

ดูรูปเพิ่มเติม

สรงน้ำพระประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำนักเรียนเข้าร่วมพิธิสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดบ้านสหกรณ์ 2

ดูรูปเพิ่มเติม

วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิโรงเรียน
เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครู
จากนั้นจึงเริ่มพิธีไว้ครูตามลำดับ โดยท่านผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้เจิมหนังสือหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียนทุกคน

ดูรูปเพิ่มเติม

โรงเรียนปลอดเหล้าบุหรี่
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ร่วมกันจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ด้วยคำสอนของพ่อ สร้างพลเมืองดีมีคุณธรรม โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทและกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภายในกิจกรรมนั้นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอบายมุข

ดูรูปเพิ่มเติม

เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรูปเพิ่มเติม

วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
วันที่ 7 มิถุนายน เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน นำโดยท่านผอ.สมพงษ์ แสนสำโรงและคณะครูจำนวน 4 คน และนำนักเรียนเข้าร่วมงานสหกรณ์โรงเรียน
จำนวน 8 คนและได้เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาด้านสหกรณ์ในระดับประถมศึกษา
จำนวน 2 คน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนของ สพป.ชม.เขต 1

ดูรูปเพิ่มเติม

ตรวจเช็คระบบ Network ภายในโรงเรียน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้เข้ารับการตรวจเช็คระบบ LAN ภายในโรงเรียนจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 โดยมีนายอภิชาติ รัตนยรรยง รองผอ.สพป.ชม.1 และคณะเป็นผู้มาทำการตรวจเช็ค
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ รวมถึงการวางระบบใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีระบบใหม่ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดูรูปเพิ่มเติม

วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำโดย ผอ.สมพงษ์ แสนสำโรงและคณะครู ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่บริเวณพิธี ที่จะใช้สำหรับการแข่งขันประกวดในรายการต่างๆ และได้เข้าร่วมงานในวันพิธีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ดูรูปเพิ่มเติม

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ยินดีต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559สำหรับปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆไว้มากมายสำหรับนักเรียน เพื่อเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกๆด้าน อาทิ เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งวันนี้ได้ให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก

ดูรูปเพิ่มเติม

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.